Εκπαίδευση μελών ΔΕΗΔ στην Δικανική Εξέταση Τεκμηρίων

Στα πλαίσια της συνεχούς και επιστημονικής κατάρτισης των μελών του Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων, την εβδομάδα 6-10 Ιουνίου, τα μέλη μας τυγχάνουν εκπαίδευσης για την δικανική εξέταση τεκμηρίων με διεθνή πιστοποιημένη αναγνώριση. 

Η πραγματοποίηση της εν λόγω εκπαίδευσης επιτεύχθηκε με χρηματοδότησης της από τα ταμεία της Ε.Ε. μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών της Αστυνομίας.